Kuntoutujien kokemuksia palveluverkoston toteuttamasta kuntoutuksesta

Työhönkuntoutumisen palveluverkostossa on tehty työeläkekuntoutuksen vaikuttavuudesta haastattelututkimus, joka on jatkoa v. 2017 tehdylle kyselytutkimukselle. Tutkimuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä palveluverkoston toteuttamasta kuntoutuksesta asiakasnäkökulmasta ja täydentää aiemmin tehtyä kyselytutkimusta. Tutkijana oli KTM, yliopisto-opettaja Jarna Pasanen.

Tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja, joissa kiinnostuksen kohteena olivat haastateltavien kertomukset ja kokemukset. Tutkimusaineisto koostuu 24 yksilöhaastattelusta, jotka toteutettiin heinäkuussa 2018.

Tulokset osoittavat, että kuntoutuksen suunniteltu eteneminen ja työhön paluu on lukuisten onnistuneiden osatekijöiden summa, ja lopputulokseen vaikuttavat ennen kaikkea kuntoutuja itse, mutta myös työhönkuntoutumisen palveluverkoston toimijat sekä lukuisa joukko muita kuntoutusprosessiin osallisia tahoja. Ratkaisevimpia tekijöitä kuntoutumisen ja työhön paluun kannalta olivat (1) kuntoutujan koettu terveydentila ja työkyky, (2) motivaatio, (3) asiakaslähtöisyys (4) asiantuntemus sekä (5) kannustus. Lisäksi kuntoutuksen etenemiseen ja työhön paluuseen vaikuttavat tiedotus ja ohjaus, henkinen tuki, konkreettinen apu ja kuntoutusprosessin hallinta.

Palveluverkoston rooli kuntoutuksen ja työhön paluun edistäjänä on merkittävä, sillä lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä valtaosa on suoraan sidoksissa palveluverkoston toimintaan. Haastateltavilla oli hyvin erilaisia kokemuksia palveluverkoston toiminnasta kuntoutumisen ja työhön paluun edistäjänä ja lähes kaikista osa-alueista löytyi niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia. Parhaiten palveluverkosto oli kuitenkin onnistunut konkreettisen avun tarjoamisessa sekä kannustuksessa. Eniten kehitettävää löytyi puolestaan tiedotuksesta ja ohjauksesta.

Tutkimusraportti: ”Mä rupesin näkemään auringon taivaalla” – KUNTOUTUJIEN KOKEMUKSIA PALVELUVERKOSTON TOTEUTTAMASTA KUNTOUTUKSESTA

Yhteystiedot

Työhönkuntoutumisen palveluverkosto
c/o Vakuutuskuntoutus VKK ry
Hämeentie 19 B
00500 Helsinki

 

Juha Mikkola
Palveluverkoston puheenjohtaja
044 700 2010

Sari Eskelinen
Verkostokoordinaattori, KuntoutuNET-pääkäyttäjä
044 700 2033

Sähköpostit:

etunimi.sukunimi@vkk.fi

Copyright 2017 ©