Tavoitteet

Työhönkuntoutumisen palveluverkoston tavoitteet:

 • Kuntoutusprosessi on oikea-aikainen, nopea, kustannustehokas ja tasalaatuinen
 • Kuntoutuja on tyytyväinen saamiinsa palveluihin
 • Kuntoutuja sijoittuu takaisin työelämään pitkäaikaisesti
 • Toimijat kehittävät jatkuvasti osaamistaan ja yhteistyötään

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kuntoutuspalvelun tilaaja ja tuottaja sitoutuvat toimeksiannon aikana noudattamaan yhteistoiminnalle asetettuja kriteereitä, joita ovat mm.

 • kuntoutusprosessin vastuuttaminen
 • selkeä toimeksianto
 • kiinteä yhteydenpito toimeksiannon aikana
 • valmius neuvotella palvelun toteutustavasta ja tehdä kuntoutussuunnitelmaa koskevia ratkaisuja toimeksiannon aikana
 • valmius toteuttaa palvelu tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti
 • ajantasainen tieto kuntoutujan työssäkäyntialueen työmarkkinoista, työllisyystilanteesta ja koulutusmahdollisuuksista sekä yleiskäsitys kuntoutukseen liittyvistä korvauskäytännöistä, -perusteista ja järjestämisvastuista
 • mahdollisuus yhteistyöhön kuntoutujan paikallisen verkoston kanssa
   selkeä lausunto
 • kuntoutusta koskevien päätösten yksilöllinen ja ymmärrettävä perusteleminen
 • palautteen antaminen.

Hyödyt

Kuntoutujalle:

Kuntoutuspalveluista muodostuu kuntoutujan näkökulmasta selkeä ja mielekäs kokonaisuus, jonka avulla hänen työssäjatkamisen mahdollisuuksiaan on edistetty mahdollisuuksien mukaan.

Palveluntuottajalle:

Mahdollisuus vuorovaikutuksellisella yhteistyöllä tilaajien kanssa kehittää tarkoituksenmukaisia kuntoutuspalveluja sekä menettelytapoja.

Tilaajalle:

Mahdollisuus vuorovaikutuksellisella yhteistyöllä tuottajien kanssa varmistaa kuntoutusprosessien nopea ja kustannustehokas eteneminen sekä toteuttamiskelpoisten suunnitelmien syntyminen.

Peruskirja

Työhönkuntoutumisen palveluverkoston peruskirjassa on kuvattu ammatillisen kuntoutuksen toimijoiden toimintatapa, johon palveluverkoston jäsenet sitoutuvat. Lisätietoa jäsenyydestä ja toiminnasta saa myös yhteystiedot-kohdassa mainituilta yhteyshenkilöiltä.    

Työhönkuntoutumisen palveluverkoston peruskirja (pdf-muodossa).

Palveluntuottajan verkostosopimus (pdf)

Tilaajan verkostosopimus (pdf)