Liittymistä harkitsevalle palveluntuottajalle

Työhönkuntoutumisen palveluverkosto on ammatillisen kuntoutuksen tilaajien ja tuottajien yhteistyöverkosto. Tilaajina verkostossa toimivat työeläkeyhtiöt sekä eläkekassat ja -säätiöt ja palveluntuottajajäseninä ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajia ympäri Suomea.

Verkoston tavoitteena on palveluiden, osaamisen ja yhteistyön kehittäminen verkoston toimijoiden kesken. Kuntoutustoimeksiannoissa yhteydenpito tapahtuu KuntoutuNET-verkkopalvelun välityksellä, jonka vuoksi verkostoon liittyminen edellyttää KuntoutuNETin käyttöönottoa.

KuntoutuNETin välityksellä tehtiin v.2017 3531 toimeksiantoa. Tilaajia on verkostossa tällä hetkellä 20 ja palveluntuottajia n. 80.

Palveluverkosto järjestää jäsenilleen vuosittain 1-2 seminaaria tai työpajaa, joihin osallistuminen on verkoston jäsenille maksutonta.

Ketkä voivat liittyä palveluntuottajajäseniksi?

Palveluverkostoon voivat liittyä palveluntuottajat, jotka tuottavat ammatillisen kuntoutuksen yksilöpalveluita, joita työeläkelaitos pystyy ostamaan asiakkailleen ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseksi tai sen tueksi. Valmennustyö tässä verkostossa tarkoittaa sellaisten asiakkaiden kanssa työskentelyä, joille terveydellisen rajoitteen vuoksi tulee löytää uusi konkreettinen reitti takaisin työelämään joko entistä kokemusta hyödyntäen tai uuden koulutuksen kautta.

Osaamisodotukset

Palveluntuottajalta / työeläkekuntoutusta tekevältä valmentajalta edellytetään hyviä asiakasohjaustaitoja. Valmentajalla tulee olla käytännön valmiutta selvittää yhdessä asiakkaan kanssa reitti takaisin työelämään, olla konkreettisena apuna työkokeilupaikan etsinnässä ja tukena työkokeilun aikana tai apuna uuden koulutusväylän selvittämisessä. Palveluntuottajalta odotetaan hyvää sosiaalivakuutuksen ja työeläkekuntoutuksen tuntemusta ja taitoa ohjeistaa kuntoutujaa näihin liittyvissä asioissa. Myös hyvä työelämän ja koulutusjärjestelmän tuntemus on tärkeää. Palveluntuottajan palveluiden on vastattava työeläkekuntoutuksen keinoja.

Työeläkekuntoutuksesta löytyy lisätietoa: Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelu: Työeläkekuntoutuksen keinot

ETK järjestää mm. Työeläkekuntoutuksen perusteet -koulutuksia: ETK:n koulutukset

Palvelut

Palveluverkoston palveluntuottajat tuottavat ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Käytännössä työeläkekuntoutukseen sopivat palvelut, joissa tarjotaan alkukartoitusta, työkokeilun järjestämistä kuntoutujan aiempaa työ- ja koulutustaustaa hyödyntäen ja työhönpaluusuunnitelman laatimista uudelle alalle työhönvalmennuksena tai uudelleenkoulutuksena. Työhönpaluusuunnitelma voi olla myös tukea yritystoiminnan muutokseen tai yrittäjyyden aloittamiseen.

Työkokeilut järjestetään pääsääntöisesti avoimille työmarkkinoille tavoitteena työllistyminen. Työeläkekuntoutukseen eivät sisälly työkyvyn arviointi, lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut eivätkä työllistymistä edistävät työnhakuvalmennuspalvelut.

Liittymisen ja KuntoutuNET-perehdytyksen jälkeen palveluntuottaja lisää itse tarjoamansa palvelut KuntoutuNet-verkkopalveluun. Koordinaattorina toimivalla VKK:lla ei ole osaa tilauksien välittämisessä tilaajien ja tuottajien välillä, vaan tilaajat hoitavat tilaamisen KuntoutuNETin välityksellä itsenäisesti valitsemiltaan palveluntuottajilta.

Palveluverkosto ei voi tarjota liiketoiminnan suunnitteluun tai edistämiseen liittyvää tukea. Jokainen palveluntuottaja huolehtii palveluiden tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista itse. Markkinoinnin tilaajien suuntaan on toivottu tapahtuvan muuten kuin puhelimitse, esim. sähköisesti välitetyn videoesittelyn avulla.

Kustannukset

Palveluntuottajilta peritään 200 euron vuotuinen perusmaksu ja lisäksi toimeksiantokohtainen maksu, joka v. 2018 on 30 € jokaista KuntoutuNETissä toteutettua toimeksiantoa kohden. Tällä katetaan KuntoutuNET-järjestelmän ylläpidosta, käyttöönottokoulutuksesta ja käyttäjätuesta aiheutuvia kuluja.

Liittyminen

Palveluverkostoon liittyminen edellyttää yllä kuvattujen osaamisodotusten mukaista osaamista ja sitoutumista palveluverkoston periaatteisiin, jotka on kuvattu
Palveluverkoston peruskirjassa. 

Verkostoon pääsee liittymään täyttämällä alla oleva Palveluntuottajan osaamisesittely –lomake ja lähettämällä sen verkostokoordinaattorille: sari.eskelinen(at)vkk.fi

Palveluntuottajan osaamisesittely

Osaamisesittelyn avulla varmistetaan, että liittyvällä palveluntuottajalla on työeläkekuntoutukseen tarvittavaa osaamista. Lomake tulee täyttää totuudenmukaisesti ja huolella, sillä sama lomake toimii myöhemmin palveluntuottajan esittelynä työeläkelaitoksille.